FANDOM


MNOHO POVĚSTÍ JE VYPRÁVĚNO O BOHATSTVÍ NYVEHNHEIMU, o jeho zlatých síních vyložených drahokamy, o jeho podzemních jezerech, jejichž voda zářila jasněji, podložena démanty, o večírcích, jež pořádali právoplatní obyvatelé města, o neuvěřitelných šatech, které oblékaly trpasličí dámy, o pozlacených vousech, kterými se honosili trpasličí pánové.

Kolik básní bylo napsáno o krásách Nyvehnheimských trpaslic! Kolik trpasličích mužů je pělo pod balkóny, ve slepé naději, že dáma sestoupí a odmění jeho lásku. A kolik dam opravdu sestoupilo a dokázalo mladým mužům svou náklonnost. Manželská věrnost v tomto městě upadla v zapomnění a spolu s ní i střídmost a dobrá víra. Auleho chrám zel prázdnotou a místo něj se trpaslíci obrátili k tomu, koho považovali za strůjce svého štěstí. Auleho vnuku Nyvehnovi.  

Jeho sarkofág byl obestavěn mocnými zlatými zdmi, na jejichž vrcholku hořel věčný oheň pod vyobrazením poloboha. Vousatá tvář, ozdobená vlčí jizvou přes jedno oko shlížela na své město po celé věky a dobří měšťané se jí zpočátku klaněli. Pak jí přinášeli oběti. Květy a koláče. Později obětovávali krev zvířecí. A když poprvé ve jménu Nyvehna prolili krev trpasličí, odvrátil Aule od města svou tvář a rozhodl se smýt tuto pohanu z tváře světa.  

Dlouho Aule pozoroval město a hledal někoho, kdo by měl být spasen. Nejdříve shlédl na ušlechtilé města. Nyvehnovi potomky, staré rody a vládce města a šachet. Hledal dlouho, ale nenašel. Pak shlédl na svobodný lid města. Na ty, jež spravovali město, a těžili z jeho bohatství. Hledal dlouho, ale nenašel nikoho. Pak shlédl na nesvobodný lid, plahočící se v ulicích, pracujíce pro své zaměstnavatele. I ti, jak shledal, byli prohnilí do morku kostí. Zaplakal Aule a z prosté setrvačnosti shlédl na otroky, kteří byli bičováni v dolech na drahokamy. Lidé, skřeti, gnómové byli sdíráni z kůží, tahajíce poklady z hlubin, zatímco šotci čekali v klecích, až přijde jejich řada u věčného ohně. I shledal Aule, že mezi nimi bylo mnoho dobrých duší, které by zasloužily spasení. Zaplakal a odvrátil svůj zrak. Tito měli své bohy, aby je zachránili a nebyli tedy jeho starostí.   

Pak se ale Aule zamyslel a promnul svůj zlatý vous. Někoho z tohoto zkaženého, prohnilého města zachránit musel. Tradice bohů od počátku světa praví, že když bůh chce zničit jedno ze svých měst, najde jednoho poctivého a zachrání jeho a jeho rod. Poprvé ale bůh stál před faktem, že celý jeho rod je hodný bolestivého utracení. Krev ale není voda a ta božská už vůbec ne.   

I rozhodl se Aule. Našel jednoho trpaslíka ze své krve, zkaženého a zlého, a přistoupil k němu ve vzácné chvíli jeho střízlivosti. I odmítl zpočátku trpaslík svého boha a praotce coby vidinu, vyvolanou omamnými látkami. Rozčílil se Aule a udeřil zpupného pravnuka svého do tváře tak, že ten upadl vousem svým na ohniště a opálil si tvář. Začal se bát potomek svého praotce a Aule nedokázal litovat svého činu. Božský hněv v něm hořel jako plameny a nedokázal se přes tuto zpupnost přenést. Spálil svého pravnuka a vydal se hledat jiného, který by ukázal uctivější tvář. 

 Aule byl v těchto dobách ještě mladý. Tedy tak mladý, jak jen bůh může být a jeho hrdý duch nesnesl výsměch a neposlušnost. Nakonec ale našel toho, kdo před ním bez zaváhání poklekl. Možná to bylo jeho mládím. Možná to bylo medovinou, kterou pozřel, ale Aule už byl hledáním unaven. První, jež pokleknul, měl být Vyvoleným, jež spasí tento špinavý rod. Jeho jméno bylo Ori Zlatý. A Aule se s ním smířil, protože nebyl horší, než ti ostatní.  

Nakázal mu Aule, aby shromáždil svůj rod, dal svobodu svým otrokům a připravil svůj majetek na cestu. Poslechl ho Ori s výhradami. Ponechal si otroky, kteří přenášeli jeho majetek, a zatratil do zapomnění tu část rodu, jež mu v minulosti ukřivdila. Pak spolu se zástupem věrných opustil město a vydal se na západ.   

Po jeho odchodu ponechal Aule svému hněvu a všem běsům, aby převzali vládu na Nyvehnheimem. Když běsové a duchové skončili s městem a jeho obyvateli, byli ti, co přežili, vděční za milosrdný konec. Přikázal Aule, aby se bažiny rozestoupily a pohltily město i s živými a mrtvými. Jejich křik se rozléhal jen krátce, zato bublavé zvuky, které vydávala bažina, byly slyšet po celé roky.   

Některým z těch, jež byli baheným hnusem pohřbeni zaživa, se podařilo se vyškrábat znovu na denní světlo. Jejich duše ale byly plné bláta a jejich oči byly bílé, kůže zkrabatělá a jejich jazyky si přály okusit teplou krev. Studené bahno proměnilo jejich bytí v nebytí a Aule je ponechal jejich osudu. K ničemu jim zde byly nádherné sály a diamantová jezera. Zlaté vousy je táhly ke dnu a honosné šaty jim zabraňovaly v pohybu. Ti, jež vládli v záři drahokamů, skonali v chladné temnotě. A tak zanikl Nyvehnheim. 

 Jeho duše ale pokračovala dále. Ori Zlatý a jeho rod se probili na západ, kde se usadili na pláni na okraji hor, a kde založili město Aurig, jehož se stal Ori králem.   

Ačkoliv byl Ori opilec a zhýralec, uvědomoval si hrozbu, která nad ním i nad jeho rodem visela. Nechal postavit Aulemu nádherný chrám a poslal pro nejvýznamnější kněze a znalce Auleho Písma, aby se bohu odvděčil. Podle slibu propustil otroky a zakázal živé oběti na oltářích. Jeho duše ale byla zlomená. Říká se, že po nocích dlouze rozmlouval s bohem. Křičel, plakal i vyhrožoval. Bůh ale mlčel.  

 Po čase se tak Ori obrátil k bohu, který byl více ochoten naslouchat a přislíbil Fenrisovým potomkům území na jihu své země, odměnou za laskavosti, které pro něj vlčí božstvo vykonalo. Jeho muži se ale vzbouřili a krvavá revolta, vedená Oriho zbožným synem, Ravim Poklonou, jej sesadila z trůnu. Říká se, že sám Ravi zabodl svému otci nůž do srdce a ukončil tím jeho zkažený život a sám usedl na zlatý trůn města Aurigu.  

Tím začala nová doba trpasličích království, věrných svému bohu. Mnozí ale věří, že nad třemi trpasličími rody stále visí kletba, která nejde nijak smazat a odstranit. A ačkoliv může Aule být odpouštějící, všechna ta zloba, nenávist a ješitnost jeho vnuků a pravnuků tvoří černý mrak nad jeho potomstvem, který nikdy nebude rozehnán.